jivago.wsgi.routing.exception.routing_exception module

exception jivago.wsgi.routing.exception.routing_exception.RoutingException[source]

Bases: Exception